Thông tin chuyển khoản


  • Ngân hàng Đông Á - Hội sở chính
  • Tên tài khỏan :   Bùi Đức Minh
  • Số tài khỏan   :   0102326871
  • Ghi chú            :  Thanh tóan tiền quảng cáo vùng ABC , thời gian X tháng. Ví dụ: thanh tóan tiền quảng cáo vùng Đà Nẵng, thời gian 12 tháng.

Comments