Hướng dẫn‎ > ‎

Thông tin

Thông tin là một trong những phần quan trọng nhất của trang web. Mục đích chính của phần này nhằm cung cấp cho bạn một lượng thông tin phong phú và tổng quan liên quan đến một địa điểm cụ thể. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin về các địa điểm mà bạn nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn. Hãy xem chi tiết trong các phần sau