Hướng dẫn‎ > ‎Thông tin‎ > ‎

Bài viết


Bài viết

 • Để sử dụng chức năng này, chọn tính năng [Bài viết] ở cửa sổ bên tay phải

 • Một danh sách các bài viết liên quan đến địa điểm hiện tại sẽ hiện ra. Để xem một bài viết cụ thể, nhấn chuột vào bài viết đó. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra chứa toàn bộ nội dung của bài viết. Bạn cũng có thể đánh giá hay đăng bình luận cho bài viết đó

Tạo bài viết mới

 • Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
 • Chọn tính năng [Bài viết mới] phía trên thanh công cụ

 • Nhập tiêu đề, chế độ (cá nhân, công cộng), chọn ảnh đại diện bài viết, nhập nội dung cho bài viết rồi chọn [OK]

 • Bài viết mới tạo sẽ xuất hiện ngay trong danh sách.

Sửa bài viết

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các bài viết do bạn tạo ra hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa bài viết đó
 • Đăng nhập, rồi chọn bài viết bạn cần chỉnh sửa
 • Nhấn vào nút [Chỉnh sửa] ở bên dưới bài viết


Xóa bài viết

Lưu ý: Chức năng này chỉ tồn tại với các bài viết do bạn tạo ra hoặc bạn là admin/mod của vùng chứa bài viết đó
 • Đăng nhập, rồi chọn bài viết bạn cần xóa
 • Nhấn vào nút [Xóa] ở bên dưới bài viết


Lấy bài viết từ blog

 • Nhấn vào nút [Lấy từ RSS]
 • Form Lấy từ RSS
 • Nhập địa chỉ RSS và ô RSS url rồi nhấn [Lấy về]
 • Danh sách các bài viết lấy về từ địa chỉ trên sẽ được liệt kê ra.
 • Chọn bài để lấy về bằng cách chọn ô chọn tương ứng
 • Tìm kiếm địa điểm để lấy bài về: Điền vào ô nhập liệu và nhấn nút [Tìm kiếm]
 • Chọn địa điểm chính xác trong số các kết quả trả về:

 • Nhấn nút [Đồng ý] để hoàn tất quá trình

Comments