Hướng dẫn‎ > ‎Địa điểm‎ > ‎

Sửa địa điểm

Sửa địa điểm

Để sửa một địa điểm của hệ thống, thực hiện các thao tác sau
 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
 • Bước 2: Di chuyển đến địa điểm mà bạn dự định chỉnh sửa. Ví dụ để sửa địa điểm Nha Trang, hãy di chuyển tới địa điểm Nha Trang trước.
 • Bước 3: Chọn Menu [Địa điểm] -> [Sửa địa điểm]

 • Bước 4: Lần lượt thực hiện lại các thao tác chấm điểm, vẽ đa giác, nhập nội dung như trong phần Thêm địa điểm mới


Sửa thông tin

Để sửa nhanh thông tin về một địa điểm (không sửa tọa độ và đa giác), hãy thực hiện các thao tác sau
 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
 • Bước 2: Di chuyển đến địa điểm mà bạn dự định chỉnh sửa. Ví dụ để sửa địa điểm Nha Trang, hãy di chuyển tới địa điểm Nha Trang trước.
 • Bước 3: Chọn nút [Sửa đối]

 • Bước 4: Hiệu chỉnh các thông tin bạn cần chỉnh sửa, rồi chọn [OK]

Xóa địa điểm

Lưu ý: Phần này chỉ dành cho Admin hoặc Mod có thẩm quyền

Để xóa một địa điểm trong hệ thống, thực hiện các thao tác sau
 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, xem chi tiết về cách đăng ký/đăng nhập ở đây
 • Bước 2: Di chuyển đến địa điểm mà bạn dự định sẽ xóa. Ví dụ để xóa địa điểm Hòn Tằm, hãy di chuyển tới địa điểm Hòn Tằm trước.
 • Bước 3: Chọn Menu [Địa điểm] -> [Xóa địa điểm]

 • Bước 4: Website sẽ hỏi liệu bạn có chắc muốn xóa địa điểm này, nhấn chọn [Yes]. Website sẽ loại địa điểm ra khỏi hệ thống và tự động di chuyển địa điểm hiện tại về địa điểm cha chưa địa điểm này.

Comments