Trang quản trị

Lưu ý: Trang này chỉ dành cho quản trị viên, những người kiểm soát và điểu phối hoạt động của website Skydoor.net

Các thiết lập

 • Chọn vùng quản trị (khi có quyền quản trị nhiều hơn một vùng) bằng cách nhấn vào địa điểm quản trị ở góc trên bên trái và chọn vùng quản trị


 • Thiết lập số kết quả hiển thị trên một trang bằng cách nhấn nút [Thiết lập], nhập số kết quả muốn hiển thị và nhấn [OK]


[Đầu trang]

Quản trị địa điểm

 • Quản lý các điểm người dùng mới thêm vào
 • Tìm địa điểm bằng cách nhấn [Tìm kiếm]
 • Sửa thông tin
  • Loại điểm: Nhấn vào ô ở cột [Loại] và dòng địa điểm tương ứng rồi chọn loại điểm

  • Trạng thái: Nhấn vào ô ở cột [Trạng thái] và dòng tương ứng ứng với địa điểm rồi chọn trạng thái

 • Nhấn nút [Hoàn tất] để hoàn thành các thao tác vừa làm
Lưu ý: Hệ thống sẽ chưa cập nhật những thông tin bạn vừa thay đổi cho đến khi bạn nhấn nút [Hoàn tất]

[Đầu trang]

Quản trị thông tin địa điểm

 • Quản lý sự thay đổi thông tin địa điểm của người dùng

 • Nhấn [Nhấn vào đây] để xem nội dung
[Đầu trang]

Quản trị bình luận địa điểm

 • Quản lý các bình luận về địa điểm do người dùng tạo ra
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa bình luận không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị hình ảnh

 • Quản lý các hình ảnh do người dùng tải lên
 • Thay đổi trạng thái hình ảnh
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa hình ảnh không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị bài viết

 • Quản lý các bài viết do người dùng tạo ra
 • Nhấn [Nhấn vào đây] để xem nội dung
 • Thay đổi trạng thái bài viết
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa bài viết không thích hợp:
[Đầu trang]

Quản trị bình luận bài viết

 • Quản lý các bình luận về bài viết
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa bình luận không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị câu hỏi

 • Quản lý các câu hỏi do người dùng tạo ra
 • Thay đổi trạng thái câu hỏi
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa câu hỏi không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị câu trả lời

 • Quản lý các câu trả lời do người dùng tạo ra
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa câu trả lời không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị Tour

 • Quản lý các các Tour do người dùng tạo ra
 • Nhấn [Nhấn vào đây] để xem nội dung
 • Thay đổi trạng thái Tour
 • Nhấn nút [Xóa] để xóa Tour không thích hợp
[Đầu trang]

Quản trị người dùng

Lưu ý: Chức năng dành riêng cho người quản trị hệ thống
 • Quản lý người dùng đăng ký vào hệ thống: phân quyền quản trị, cấm sử dụng
[Đầu trang]

Comments