Đăng kí/Đăng nhập


Đăng kí

  • Website có nhiều tính năng đòi hòi người sử dụng phải đăng kí một tài khoản trước khi sử dụng. Để tạo một tài khoản chọn tính năng [Đăng Nhập] từ menu góc trên phải website

  • Nhấn vào nút [Đăng kí mới], lần lượt nhập các thông tin được yêu cầu

  • Nếu thành công, website sẽ dẫn bạn đến ngay phần Đăng Nhập

Đăng nhập

  • Để đăng nhập vào hệ thống chọn tính năng Đăng Nhập từ menu góc trên phải website, rồi nhập Username và Password của bạn


  • Chọn [Nhớ thông tin] nếu bạn muốn website nhớ username và mật khẩu trên máy tính bạn đang sử dụng để tiện cho các lần sử dụng website lần sau

Đăng xuất

  • Để thoát khỏi tài khoản bạn đang sử dụng, chọn tính năng [Thoát] từ menu góc trên phải website

Comments